روز کازرون

روز کازرون و چشم‌انداز آینده

روز کازرون و چشم‌انداز آینده

محمدمهدی جعفری‌زاده/ هر نام‌گذاری، باید اهدافی را دنبال کرده و آثاری بر آن مترتب باشد. نام‌گذاری یک روز نیز به نام هر شهرستان اگر فاقد اهداف و نتایجی باشد، دردی را دوا نمی‌کند و فقط شعاری را بر سایر شعارها می‌افزاید. زمانی که عقلایی می‌خواهند یک روز را به نام یک شهرستان نام‌گذاری کنند باید […]